محمدصالح عزبزمحمدصالح عزبز، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 5 روز سن داره

کوچک وشادمانه...صالح خوب خانه....

خوابهای خوش.....با ریش.......

      امروز چند دقیقه ای خبری ازم نبود..... بعد که پیداوارم شد..... بالبخند اومدم جلوی مامان و..... مامانی توی آشپزخونه مشغول درست کردن شام بود.... داشت می گفت کجایی پسرم...... که یهو من جلوش ظاهر شدم و ظاهر شدمو وگفتم ریش وسبیل در آوردم مامان... مامان اول مات ومبهوت بود بود... بعد خندید وگفت.... پسرم پیشونی که دیگه ریش نداره..... یه دست محکم به پیشونیم کشیدمو وگفتم خب پاکش کردم....... دهنمو شکل دهن ماهی هم کردم...... این روزها هم توی همه ی عکسهام دوست دارم احترام نظامی بذارم....... حالا با اینکه کلی آب به صورتم زدم,مسواک.زدم و..... با همون ریشام خوابیدم...
26 بهمن 1396
1