محمدصالح عزبزمحمدصالح عزبز، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 5 روز سن داره

کوچک وشادمانه...صالح خوب خانه....

نـــــــــی نــــــــــی از Snake چیزی می دونـــــــــــــی؟؟؟

                          البته من در این سن که از مارها هم نترسیدم امیدوارم تا بعد هم همین طوری پسر شجاع باقی بمونم حتی من به یکی از مارها که بیرون شیشه بود وبه گفته ی آقای مسئول سمی نبود خیلی نزدیک شدم وبرای چند ثانیه پوستش رو لمس کردم،بهر حال تجربه ی خوبی بود   ...
29 دی 1392
1